Jak sfinansować?
Porady

Jak sfinansować?

Podobnie jak w przypadku środków przedakcesyjnych (ISPA, PHARE, SAPARD) również chcąc korzystać z pomocy w ramach funduszy strukturalnych należy najczęściej posiadać pewien wkład własny, a inwestycję sfinansować ze środków własnych i pożyczonych. Pomoc z funduszy otrzyma się jako refundację części poniesionych wydatków (udział zależny od programu). Zdarzają się oczywiście wyjątki, gdzie pomoc z funduszy ma postać premii lub grantu, jednakże jest to rzadko stosowane rozwiązanie i najczęściej dotyczy osób fizycznych, np. młodego rolnika inwestującego w ziemię rolną, rybaka, a nie firm.

Można to przedstawić w zwięzłej formie – najpierw inwestycja, potem dotacja. Oznacza to, iż środki finansowe zostaną przekazane dopiero po zakończeniu inwestycji, w związku z czym niezbędne jest krótkoterminowe finansowanie w kwocie przewidywanej dotacji, rzadko zdarza się aby przedsiębiorstwo posiadało od kilku do kilkunastu mln zł własnych środków na realizację inwestycji. W polskich realiach gospodarczych wymóg ten dla wielu może okazać się poważnym utrudnieniem, a w niektórych przypadkach przeszkodą nie do pokonania.

W przypadku Działania 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, w ramach programu SPO – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, jeżeli dotacja wynosi ponad 10 000 euro to przedsiębiorca zobowiązany jest wręcz do sfinansowania 50% inwestycji z kredytu bankowego (maksymalny poziom inwestycji w tym działaniu to 1,25 mln zł).

Sponsor serwisu, udziela pomocy przedsiębiorstwom oraz jednostkom samorządu lokalnego, nie posiadającym własnych środków na inwestycję, w uzyskaniu kredytów pod inwestycje objęte wsparciem z funduszy strukturalnych. Kredyty te posiadają bardzo niskie oprocentowanie, wysokość środków własnych jest minimalna, a termin spłaty jest odroczony do momentu zakończenia inwestycji. Warunkiem otrzymania kredytu jest zdolność kredytowa oraz ustawienie cesji praw do środków otrzymanych z funduszy po zrealizowaniu projektu (jako forma częściowej spłaty kredytu).

Procedura otrzymania środków unijnych:

  1. Przygotowanie i złożenie w banku wniosku kredytowego oraz załączników (projekt przedsięwzięcia, analiza finansowa i marketingowa)
  2. Otrzymanie bankowej promesy kredytowej
  3. Przygotowanie wniosku do Beneficjenta Końcowego – instytucji oceniającej projekty, np. ARiMR, MGPiPS, PARP o uzyskanie dotacji, wraz z załącznikami (projekt przedsięwzięcia, analiza finansowa i marketingowa)
  4. Zawarcie umowy z Beneficjentem Końcowym
  5. Podpisanie umowy kredytu i otrzymanie środków.
  6. Realizacja inwestycji
  7. Zamknięcie inwestycji i otrzymanie środków z funduszy strukturalnych (środki te wpłyną do banku udzielającego kredytu jako forma jego częściowej spłaty).
READ  Jak należy ubiegać się o dotację z Unii?

Zwrot środków objętych wsparciem dotyczy tylko i wyłącznie nakładów poniesionych na inwestycje objęte umową z Beneficjentem Końcowym, na które wykonawcy inwestycji wystawili faktury z datą późniejszą niż data podpisania umowy. Kliknij tutaj, aby edytować.

Doradztwo w zakresie finansowania projektu oraz gwarancje ubezpieczeniowe zostaną udzielone za pośrednictwem kancelarii brokerskiej Adler Brokers. Szczegóły na temat możliwości uzyskania gwarancji ubezpieczeniowych znajdują się na stronie: https://adlerbrokers.com.pl/ubezpieczenia.

Fot. Pixabay