Inicjatywa URBAN
Programy unijne

Inicjatywa wspólnotowa URBAN

URBAN to Inicjatywa Wspólnotowa, której celem jest rozwój społeczny i ekonomiczny miast oraz dzielnic znajdujących się w kryzysie oraz wsparcie rozwoju obszarów miejskich. 

W ramach URBAN promowane są działania idące w kierunku innowacji oraz umożliwiające rozwój społeczno-ekonomiczny miast, które dotknął kryzys. Przedsięwzięcia realizowane za pomocą inicjatywy URBAN otrzymują pieniądze z EFRR. Przy podziale dofinansowania między państwa uczestniczące w Inicjatywie uwzględniana jest liczba ludności mieszkającej w strefie miejskiej. Dodatkowym wskaźnikiem jest stopa bezrobocia odnotowana na obszarze, który stara się o dofinansowanie. Instytucja przyznająca pieniądze bierze również pod uwagę stopień degradacji środowiska. Niezależnie od wszelkich kryteriów postanowiono, że tereny, które zakwalifikowały się do programu wsparcia muszą odznaczać się spójnością geograficzną oraz minimalna ilość mieszkańców musi przekraczać liczbę 20 tys.  

Inicjatywa URBAN wspiera działania związane z:

• integracją ludności lokalnej oraz polepszeniem warunków egzystencji w mieście,
• inicjatywą lokalną dotyczącą tworzenia nowych miejsc pracy związanych szczególnie ze środowiskiem naturalnym, kulturą i rozrywką oraz z usługami dla ludności,
• doskonaleniem systemów edukacji,
• poprawą efektywności wykorzystania energii (szczególnie w zakresie wykorzystania źródeł energii odnawialnej słońca, wiatru i wody; wysoki priorytet uzyskują te projekty, które zakładają budowę i wykorzystanie fotowoltaiki, elektrowni wiatrowych, elektrowni słonecznych czy elektrowni wodnych).

Inicjatywę wspólnotową URBAN zaprogramowano dla około 50 obszarów miejskich dotkniętych kryzysem, znajdujących się w Unii Europejskiej. Dla każdego z krajów członkowskich określono maksymalną liczbę obszarów mogących być objętych wsparciem w latach 2000-2006. Niemcy otrzymały przydział dziesięciu obszarów, Wielkiej Brytanii natomiast dziewięć, Włochom i Hiszpanii przyznano 8 obszarów, Francji siedem, Portugalii, Grecji, Holandii i Belgii po dwa. Pozostałym krajom UE, wyłączając Luksemburg, przyznano po jednym obszarze.

Z całkowitej sumy środków przewidzianych na potrzeby Inicjatywy URBAN (700 mln euro) największą pomoc otrzymali w latach (2000-2006) Niemcy, Wielka Brytania, Włochy oraz Hiszpania. 

Inicjatywa URBAN miała dwie edycje.

  • URBAN I (1994-1999)
    Wspierano wtedy zintegrowany rozwój zdegradowanych obszarów miejskich. Położono duży nacisk na wsparcie innowacyjnych modeli rozwoju gospodarczego i społecznego. Starano się interweniować przeciw problemom związanym z izolacją fizyczną dzielnic zdegradowanych, ubóstwem czy wykluczeniem społecznym mieszkańców. URBAN I realizowany był w 118 miastach w Europie, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego wyniosło 953 mln euro.
  • URBAN II (2000-2006)
    Program URBAN II oparto na wytycznych Komisji Europejskiej i w ramach tego programu realizowano innowacyjne modele rozwojowe. Modele rozwoju wykorzystane w URBAN II na celu miały ekonomiczną i społeczną odnowę obszarów zdegradowanych. W każdym z miast uczestniczących w Inicjatywie realizowany był osobny program rewitalizacyjny, których celem było wyprowadzenie z kryzysu zdegradowanego miasta. Odnowa musiała uwzględniać wszelkie aspekty życia miasta czy nawet dzielnicy. Brano pod uwagę poprawę sytuacji mieszkaniowej przeprowadzając ekspertyzy budowlane i renowację budynków oraz projektowanie terenów zielonych, nowych miejsce pracy, etc. Inicjatywę realizowano w 70 europejskich miastach, a dofinansowanie z EFRR wyniosło 750 mln euro.
READ  Inicjatywa wspólnotowa INTERREG

Fot. Pixabay