Inicjatywa EQUAL
Programy unijne

Inicjatywa wspólnotowa EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL realizowana jest od 2001 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Program finansowany jest przez EFS oraz bezpośrednio z budżetu każdego państwa biorącego udział w EQUAL.

Zadaniem głównym Inicjatywy jest zapewnienie lepszych miejsc pracy i szerokiego dostępu do nich. Program czuwa również nad testami oraz popieraniem nowych sposobów zwalczania różnych form dyskryminacji i różnic na rynku pracy, spowodowanej różnicą płci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, wyznania orientacji seksualnej czy niepełnosprawności.

Inicjatywa EQUAL w naszym kraju realizowana jest przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju (PRR). Partnerstwa wybierane są w drodze konkursu. Główne atuty EQUAL to: tematyczne podejście, partnerstwo, empowerment, współpraca ponadnarodowa oraz innowacyjność.

Zakres działań Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce obejmuje pięć tematów:

1. Ułatwienie wejścia i powrotu na rynek pracy osobom mającym problemy z integracją lub reintegracją. 

Celem jest wyrównywanie szans w zatrudnieniu grup społecznych, które traktowane są nierówno ze względu na brak kwalifikacji i słabe wykształcenie. Temat pierwszy koncentruje się w szczególności na problemach związanych z dyskryminacją na rynku pracy mieszkańców obszarów wiejskich.

2. Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora).

Celem jest wspieranie tworzenia polskiego modelu gospodarki społecznej. Szczególne znaczenie ma opracowanie metod zaangażowania całej społeczności lokalnej z wykorzystaniem instrumentów gospodarki społecznej w aktywizacji zawodowej tych grup zawodowych, którym grozi wykluczenie z rynku pracy.

3. Przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce. 

Celem jest ułatwianie oraz wspomaganie wdrożeń nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych. 

4. Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz integracja kobiet i mężczyzn opuszczających rynek pracy.

Celem jest wsparcie rozwoju instytucji działających na rzecz opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, umożliwienie podnoszenia kwalifikacji, promocja bardziej elastycznych form zatrudnienia i nowoczesnej organizacji pracy z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi i technologii zarządzania pracownikami takich jak harmonogramy pracy czy systemy ewidencji czasu pracy.

5. Pomoc w integracji na płaszczyźnie społecznej i zawodowej osób starających się o status uchodźcy.

READ  Inicjatywa wspólnotowa URBAN

Celem jest poprawienie systemu opieki instytucjonalnej.

Inicjatywa EQUAL pozwala monitorować zmiany zachodzące na rynku pracy i dostarcza narzędzia monitorowania, przeciwdziałania i rozwiązywania problemów. Poszczególne projekty w ramach programu EQUAL wspomagane są przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju (PRR). W skład takiego Partnerstwa wchodzi grupa instytucji albo organizacji, które chcą połączyć wysiłki oraz zasoby w celu rozwiązania danej kwestii związanej z nierównym traktowaniem lub dyskryminacją na rynku pracy. W naszym kraju do realizacji zakwalifikowano dokładnie 107 projektów spośród 751 zgłoszonych. Projekty są realizowane przez PRR, które łącznie tworzą grupę 632 organizacji. Standardowe partnerstwo składa się z ok. 7-8 podmiotów. Polskie Partnerstwa na rzecz Rozwoju są administrowane przez różne instytucje, między innymi: organizacje wspierające grupy dyskryminowane (36% Partnerstw), organizacje edukacyjno-szkoleniowe (20% Partnerstw), szkoły wyższe i placówki badawcze (15% Partnerstw), jednostki administracji państwowej (krajowe, regionalne i lokalne – 10% Partnerstw) oraz związki zawodowe (5% Partnerstw). Projekty prowadzone w ramach EQUAL bardzo różnią się od siebie pod wieloma względami, m.in. pod względem budżetowania, zakresu i ilości organizacji zaangażowanych ich realizację.

Instytucją Zarządzającą Programem Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Podstawowym zadaniem Ministerstwa jest opracowanie dokumentów programowych dla EQUAL i nadzór wdrożenia programu. Instytucja Zarządzająca, w tym przypadku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, decyduje o zatwierdzeniu wyboru Partnerstw na rzecz Rozwoju (PRR). Odpowiada także za wdrożenie systemu zarządzania oraz kontroli by zapewnić prawidłowość operacji finansowych. Koordynuje również proces włączania rezultatów EQUAL do Polskiej polityki krajowej i europejskiej. 

Fot. Pixabay