Europejski Fundusz Społeczny
Fundusze strukturalne

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny stworzono by zredukować różnice dotyczące zamożności portfela oraz jakości życia we państwach członkowskich i regionach Unii Europejskiej. Jest to fundusz strukturalny, który promuje spójność gospodarczą i społeczną. Główne zadanie EFS to pomoc państwom członkowskim w wyrównaniu szans na rynku pracy mieszkańców poszczególnych krajów Unii Europejskiej.

Każdy z funduszy strukturalnych ma swoją zasadę działania. EFS opiera się na regionalizacji budżetów.
Każde z państw członkowskich, wspólnie z Komisją Europejską ustala dla siebie przynajmniej jeden Program Operacyjny finansowania z EFS. Identycznie wygląda to w przypadku regionów posiadających własne Programy Operacyjne. Programy Operacyjne opracowane przez regiony ustalają priorytety dla działań EFS i cele do ich zrealizowania.

Programy Operacyjne wdrażane są poprzez projekty prowadzone przez tzw. beneficjentów (organizacji prowadzącej dany projekt). Aby otrzymać dofinansowanie Beneficjent musi stworzyć plan projektu, a dopiero potem wnioskuje o dofinansowanie. Beneficjentami programów Europejskiego Funduszu Społecznego mogą być podmioty różnego rodzaju. Mogą to być organizacje pozarządowe czy organy administracji publicznej. By otrzymać dofinansowanie beneficjenci EFS na początku kontaktują się z Instytucją Zarządzającą EFS znajdującą się w swoim państwie członkowskim lub w regionie, do którego należy beneficjent. Podmioty uczestniczące w projektach EFS czerpią wiele korzyści z uczestnictwa w projekcie. Program operacyjny zapewnia szkolenia z technik sprzedaży w zakresie nowych umiejętności.

Europejski Fundusz Społeczny jest oparty na zasadach współfinansowania i współzarządzania. A to oznacza, że pomocy finansowej otrzymywanej z Unii europejskiej bezwzględnie towarzyszą fundusze krajowe, publiczne albo prywatne. W zależności od wielu czynników społeczno-gospodarczych współfinansowanie beneficjenta może wynosić 50-80% całkowitych kosztów projektu. Wszelkie zalecenia oraz wytyczne dla działań Europejskiego Funduszu Społecznego określane są na szczeblu europejskim, natomiast wdrażanie pozostaje w rękach odpowiednich władz krajowych lub regionalnych. Władze regionalne opracowują Programy Operacyjne oraz wybierają i prowadzą kontrolę projektów.

Finansowanie EFS jest zorganizowane według dwóch celów:

1) Cel konwergencji:

 • Swoim działaniem obejmuje wszystkie regiony UE z Produktem Krajowym Brutto (PKB), gdzie na jednego na mieszkańca przypada poniżej 75% PKB średniej  Wspólnoty. Państwa zakwalifikowane do celu konwergencji otrzymują ponad 80% finansowania z UE.
READ  Europejski Fundusz Spójności

2) Cel w dziedzinie konkurencyjności i zatrudnienia w regionach:

 • Obejmuje wszystkie pozostałe regiony UE, które nie zakwalifikowały się do celu konwergencji.

W całej Unii, w ramach obu celów, Europejski Fundusz Społeczny zapewnia pomoc w podziale na pięć kluczowych dziedzin działania:

 • Zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw;
 • Zwiększanie dostępu do zatrudnienia i uczestnictwa w rynku pracy;
 • Zwalczanie dyskryminacji oraz znaczne ułatwianie dostępu do rynku pracy dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;
 • Wsparcie partnerstwa na rzecz reform w obszarze zatrudnienia i integracji;
 • Poprawa oraz zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki, z naciskiem na poprawę systemów edukacyjnych i szkoleniowych.

Unia Europejska nie zapomina o najmniej zamożnych regionach  kwalifikujących się do celu konwergencji, EFS wspiera również:

 • Wzmożone inicjatywy by zwiększyć oraz poprawić inwestycję w kapitał ludzki, w szczególności poprzez poprawienie systemów edukacyjnych i szkoleniowych;
 • Zmierzanie do wzmocnienia zdolności instytucjonalnej oraz skuteczności administracji publicznej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Wspólnota Europejska wspiera przeróżnymi programami operacyjnymi także przedsiębiorczość. Jednym z takich programów jest Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Celem Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw jest Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego

Funkcję Instytucji Zarządzającej SPO-WKP pełni Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Działanie 1:

 • Działanie 1.1: Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw
 • Działanie 1.2: Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw
 • Działanie 1.3: Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką
 • Działanie 1.5: Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line

Działanie 2:

 • Działanie 2.1: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo
 • Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
 • Działanie 2.3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
 • Działanie 2.4: Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska
READ  Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego

Fot. Pixabay