Europejski Funfusz Rozwoju Regionalnego
Fundusze strukturalne

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ukierunkowany jest na rozwój potencjału społeczno-gospodarczego krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz szczególnie słabych ekonomicznie i gospodarczo regionów UE. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego finansowane są przede wszystkim projekty, które stawiają sobie za cel zwiększanie zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, rozbudowę infrastruktury i inwestycje w fundusze nieruchomości, wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej, poprawę ochrony środowiska, inwestycje w domy seniora i placówki opiekuńczo-medyczne czy aktywizację współpracy między sąsiednimi regionami państw członkowskich.

Polska otrzymuje środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach następujących programów:

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych dla województw
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna
 • Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma w swoich działaniach przyczynia się do wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej przy jednoczesnym zmniejszaniu dysproporcji regionalnych. EFRR swoją pomoc koncentruje na wybranych priorytetach tematycznych. Pomoc ta w szczególności dotyczy finansowania przedsięwzięć związanych z:

 • inwestycjami przyczyniającymi się do tworzenia stałych miejsc pracy,
 • inwestycjami w infrastrukturę takimi jak: drogi, ekrany akustyczne, mosty, gabiony, obiekty inżynieryjne, nasypy i linie kolejowe
 • działaniami wspierającymi rozwój regionalny i lokalny,
 • pomocą techniczną.

Parytety odzwierciedlają charakter trzech istotnych celów:

1) Konwergencja,
2) Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie,
3) Europejska współpraca terytorialna.

W ramach pierwszego celu działania koncentrują się na wspieraniu zrównoważonego oraz zintegrowanego rozwoju gospodarczego. Programy operacyjne prowadzone w państwach Unii Europejskiej mają na celu zmodernizowanie i zróżnicowanie regionalnych struktur gospodarczych. Modernizacja powinna objąć następujące dziedziny:

 • badania i rozwój technologiczny (BRT), innowacyjność i przedsiębiorczość,
 • społeczeństwo informacyjne,
 • inwestowanie w kulturę,
 • inwestycje w transport intermodalny, w tym w szczególności w spedycję morską,
 • inwestycje energetyczne,
 • inwestycje w edukację,
 • środowisko,
 • zapobieganie zagrożeniom,
 • turystyka,
 • inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia i infrastrukturę społeczną,
 • bezpośrednie wspieranie inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).
READ  Europejski Fundusz Społeczny

W ramach drugiego celu UE wyznacza trzy priorytety:

 • innowacje i gospodarka opartą na wiedzy, stymulowanie przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych instrumentów finansowych dla firm,
 • działania w zakresie ochrony środowiska, w tym rekultywację terenów skażonych, stymulowanie efektywności energetycznej, propagowanie ekologicznego i zrównoważonego miejskiego transportu publicznego
 • poszerzanie dostępu do usług transportowych i telekomunikacyjnych pożytku ogólnego o charakterze gospodarczym.

Ostatni cel swoją pomoc skupia wokół trzech następujących priorytetów:

 • większego rozwoju działalności w obrębie granic o wymiarze gospodarczym i społecznym
 • ustanowienia i rozwoju współpracy międzynarodowej, w szczególności bilateralnej między regionami nadmorskimi.
 • wzmocnienia skutków polityki regionalnej.

Aby dany projekt został wybrany i zaakceptowany, powinien dotyczyć beneficjentów reprezentujących co najmniej dwa państwa, które prowadzą wspólne działania na płaszczyźnie dwóch z czterech następujących dziedzin: rozwój, realizacja, zespół i finansowanie. Program może być również w wyjątkowych przypadkach wdrożony w jednym państwie jeżeli jest to współpraca międzynarodowa. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z siecią współpracy i wymiany doświadczeń, program taki musi obejmować przynajmniej 3 regiony z dwóch państw członkowskich.

Aby móc się starać o dofinansowanie Program operacyjny musi zawierać zwłaszcza następujące informacje:

 • przeprowadzoną analizę SWOT obszaru współpracy,
 • przygotowane uzasadnienie przyjętych priorytetów,
 • podane informacje o osiach priorytetowych i ich konkretnych celach,
 • klasyfikację obszarów interwencji według kategorii,
 • opracowany plan finansowy,
 • stworzone przepisy wykonawcze,
 • orientacyjny wykaz dużych projektów.

Finansowanie zostaje przyznane na specjalnych warunkach związanych z lokalizacją operacji. Dofinansowanie w zależności od rodzaju współpracy pomiędzy państwami członkowskimi może wynieść 20% w przypadku współpracy transgranicznej w strefach bezpośrednio przylegających do stref granicznych Unii. Także 20% gdy do zostaje nawiązana współpraca międzynarodowa na potrzeby czynności obejmujących partnerstwo zewnętrzne z daną strefą. Natomiast 10%  dofinansowania otrzymują państwa w ramach współpracy transgranicznej i międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na wdrażanie działań na terytorium państw spoza Unii pod jednym warunkiem, że przynoszą korzyść regionom Wspólnoty.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przywiązuje ogromną wagę do uwarunkowań terytorialnych. W ramach EFRR podejmowane są liczne działania mające na celu rozwiązanie problemów gospodarczych, środowiskowych, a nawet społecznych miast. W przypadku obszarów, które posiadają niekorzystne warunki przyrodnicze EFRR dofinansowuje inwestycje, poprawiające dostępność, promujące działalność gospodarczą związaną z dziedzictwem kultury, promujące zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych oraz pobudzanie sektora turystyki, a w szczególności organizatorów wycieczek i wyjazdów grupowych. Dodatkowo Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego finansuje również dodatkowe koszty wynikające z położenia geograficznego tzw. regionów najbardziej oddalonych.

READ  Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego

Fot. Pixabay