• Dotacje dla rolników
  Informacje

  Dotacje unijne dla rolnictwa

  Rozwój obszarów wiejskich to jeden z priorytetowych obszarów działania Unii Europejskiej. Realizuje się to m.in. dzięki systemowi dopłat dla rolnictwa. Przede wszystkim wspieranie małych gospodarstw Na modernizację gospodarstwa rolnego można uzyskać coraz większe środki. W bieżącym roku wsparcie finansowe dla…

 • Fundusze Europejskie dla samorządu terytorialnego
  Fundusze strukturalne

  Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego

  Jednym z głównych beneficjentów środków unijnych są jednostki samorządu terytorialnego. Dotyczy to urzędów gmin i starostw powiatowych, ale także instytucji wykonujących zadania na zlecenie samorządu.  Infrastruktura i ekologia W unijnych perspektywach finansowych coraz większy nacisk kładzie się na zagadnienia związane…

 • Rozwój obszarów wiejskich
  Informacje

  Rozwój obszarów wiejskich

  Obszary wiejskie pokrywają aż połowę Europy. Drugi filar wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej jest więc poświęcony ich rozwojowi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program ten opracowano na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz aktów delegowanych i…

 • Jak ubiegać się o dotacje z UE
  Porady

  Jak należy ubiegać się o dotację z Unii?

  Każdy, kto marzy o własnym biznesie, potrzebuje pewnych środków na start. Jednym ze sposobów, by je otrzymać, jest sięgnięcie po dofinansowanie z Unii Europejskiej.  1. Przede wszystkim – wybierz program Najważniejsza informacja, bez której ciężko starać się o dotację, a…

 • Jak sfinansować?
  Porady

  Jak sfinansować?

  Podobnie jak w przypadku środków przedakcesyjnych (ISPA, PHARE, SAPARD) również chcąc korzystać z pomocy w ramach funduszy strukturalnych należy najczęściej posiadać pewien wkład własny, a inwestycję sfinansować ze środków własnych i pożyczonych. Pomoc z funduszy otrzyma się jako refundację części…

 • Europejski Fundusz Społeczny
  Fundusze strukturalne

  Europejski Fundusz Społeczny

  Europejski Fundusz Społeczny stworzono by zredukować różnice dotyczące zamożności portfela oraz jakości życia we państwach członkowskich i regionach Unii Europejskiej. Jest to fundusz strukturalny, który promuje spójność gospodarczą i społeczną. Główne zadanie EFS to pomoc państwom członkowskim w wyrównaniu szans…

 • Europejski Fundusz Spójności
  Fundusze strukturalne

  Europejski Fundusz Spójności

  Fundusz Spójności ma za zadanie pomagać państwom członkowskim, Unii Europejskiej, których Dochód Narodowy Brutto (DNB) w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej unijnej. Pomoc FS opiera się na zmniejszaniu opóźnienia w rozwoju gospodarczym oraz społecznym. Fundusz pomaga…

 • Europejski Funfusz Rozwoju Regionalnego
  Fundusze strukturalne

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ukierunkowany jest na rozwój potencjału społeczno-gospodarczego krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz szczególnie słabych ekonomicznie i gospodarczo regionów UE. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego finansowane są przede wszystkim projekty, które stawiają sobie za cel zwiększanie zatrudnienia,…

 • Inicjatywa LEADER
  Programy unijne

  Inicjatywa wspólnotowa LEADER

  LEADER+ to inicjatywa wspólnotowa bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej. Pomoc przeznaczona jest dla współpracujących ze sobą lokalnie partnerów. Można otrzymać pieniądze na start. Beneficjenci uczestniczący w programie otrzymują pomoc w wyniku zgłaszania przez nich projektów rozwoju na obszarach wiejskich.  Metoda LEADER…

 • Inicjatywa URBAN
  Programy unijne

  Inicjatywa wspólnotowa URBAN

  URBAN to Inicjatywa Wspólnotowa, której celem jest rozwój społeczny i ekonomiczny miast oraz dzielnic znajdujących się w kryzysie oraz wsparcie rozwoju obszarów miejskich.  W ramach URBAN promowane są działania idące w kierunku innowacji oraz umożliwiające rozwój społeczno-ekonomiczny miast, które dotknął…

 • Inicjatywa EQUAL
  Programy unijne

  Inicjatywa wspólnotowa EQUAL

  Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL realizowana jest od 2001 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Program finansowany jest przez EFS oraz bezpośrednio z budżetu każdego państwa biorącego udział w EQUAL. Zadaniem głównym Inicjatywy jest zapewnienie lepszych miejsc pracy i szerokiego dostępu do…